Sirdal står på et støtt økonomisk fundament og utviklingen av kommunen har skutt fart, det investeres og skapes arbeidsplasser i hele kommunen. Det er gledelig å kunne melde om at innbyggertallet øker, slik hovedmålsettingen er i samfunnsplanen. Det siste året har kommunens innbyggertall steget fra 1803 til 1832 innbyggere.

KD inviterte kommunestyret til en justering av driftsbudsjettet i høst. Justeringen ble i hovedsak utløst av merforbruk innen helse. Pandemien traff Sirdal våren 2022. Innbyggerne og ansatte sto i prøvelsen som krevde ekstra ressurser.

Kommunestyret fattet også vedtak om kontantutbetaling til innbyggerne i to omganger høsten 2022, som følge av høye strømpriser. Dette ble delvis budsjettregulert med inndekning i form av økte kraftinntekter fra Å energi.

Endelig regnskapsresultat for 2022 ble korrigert ned med 12 millioner kroner som følge av en uenighet mellom revisjonen og kommunedirektøren i forhold til inntektsøkning hjemmehørende i 2022 eller 2023. KD retter seg naturligvis etter revisjonen. 2022 blir tilsvarende svakere, mens resultatet for 2023 styrkes.

Kommunestyret ønsket at innbyggerne og ansatte skulle tas vare på gjennom pandemien, og besluttet at kontantutbetalinger skulle utbetales mens strømkrisen pågikk. Slik sett er kommunestyrets intensjoner oppfylt. Merforbruket er på 8,2 millioner for 2022. Den umiddelbare inndekning skjer ved bruk av overskudd /frie fond.

Det påpekes at merforbruket innen drift ble mindre enn forutsatt i justeringen i høsten 2022.

Kommunedirektøren berømmer innsatsen til ansatte. Kommunedirektøren opplever at Sirdal kommune gir et godt tjenestetilbud til innbyggerne og tilreisende. Sirdal er et godt sted å bo og et godt sted å være.

 

Kommunedirektør

Aud Sunniva Fuhr