Hvilke prosjekt/tiltak kan det søkes midler til:

Midler som gjennom utbyggingsavtaler er avsatt på løypefondet er tenkt brukt ved gjennomføring av større løypetiltak som har nytte for flere utbyggingsområder og hvor utbygger(e) deltar i finansieringen. Midler fra fondet skal gå til fysisk tilrettelegging av ski- og turløyper.

 

Hvem kan søke:

Utbyggere/foretak/organisasjoner som kan dokumentere at de har rettigheter til å gjennomføre større løypetiltak i henhold til beskrivelsen ovenfor kan søke.

Sirdal kommune forutsetter at søker/utbygger har nødvendige grunneieravtaler på plass og at gjeldene lovverk og prosedyrer følges.

 

Søknadsprosedyre og behandling:

Søknadsfrist i 2022 settes til 15. november.   

Etter fristens utløp vil søknader bli vurdert ut fra gjeldende retningslinjer av den nedsatte arbeidsgruppen.

Tildeling av tilskudd foretas av TLM. For disse tiltakene skal ikke kommunen stå for gjennomføringen, men kun tildele tilskudd.

Større prosjekt, hvor det kan være aktuelt å søke om spillemidler, skal tas med i den årlige rulleringen av handlingsprogrammet i plan for idrett og fysisk aktivitet som behandles politisk.

Midler fra løypefondet skal brukes til felles tiltak i det aktuelle nærområdet hvor søknaden/utbyggingsavtalene gjelder for.

Dersom prosjekt/tiltak som har fått midler fra løypefondet ikke blir igangsatt innen 2 år fra tildelingsdato, går midlene tilbake til løypefondet og vil kunne brukes på andre prosjekt. Midler fra løypefondet utbetales først etter at dokumenterte utgifter er forelagt kommunen.

 

Søknad sendes på epost til: post@sirdal.kommune.no