Kulturprisen 2019

Kulturprisen skal vera ein stimulans til kulturlivet i kommunen, og vert tildelt for særlig fortenestefullt arbeid innanfor ramma av heile det utvida kulturomgrep.

Prisen er først og fremst tiltenkt enkeltpersonar som innanfor eit eller fleire kulturområde har virket som verdfulle rådgivarar, nyskaparar og verdibevararar. Innanfor det frivillige organisasjonsarbeidet vil dei som er med på å skape aktivitet vera kandidatar og ikkje dei aktive sjølv som drar nytte av slik innsats. Prisen kan også tildelast grupper av personar og organisasjonar. Tildeling av prisen skjer etter forslag frå enkeltpersonar, frivillige organisasjonar og kulturinstitusjonar.

Forslag til kandidat med begrunnelse kan sendast inn til Sirdal kommune innan 1. desember 2018.

Byggeskikkprisen 2019

Hovedformålet ved innføring av Bygningsvern-/byggeskikkpris i Sirdal kommune er å kunne medvirke og stimulere til bevisstgjøring av innbyggerne i Sirdal kommune slik at antikvariske og arkitektoniske verdier verdsettes og gjenskapes.

Bygningsvern-/byggeskikkprisen kan utdeles innenfor følgende kategorier:

5.1          Pris for god pleie, jevnt vedlikehold av enkelthus eller anlegg med verneverdi. Det skal her legges vekt på at hus eller anlegg er systematisk vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi.

5.2          Pris for omfattende utbedring, påbygging eller ombygging av enkelthus eller anlegg som har verneverdi. Det skal her legges vekt på at det er tatt tilstrekkelig hensyn til de antikvariske verdier som er knyttet til prosjektet.

5.3          Pris for nybygg, enkeltbygg eller grupperinger fortrinnsvis av bygninger i verneverdige bygningsmiljøer. Det skal her legges vekt på at prosjektet gjennom utforming og tilpasning til sted og miljø, skal være med på å heve den lokale allmenne byggeskikk.

5.4          Pris til det offentlige, en organisasjon, institusjon eller en privatperson som har gjort en særskilt aktiv innsats for å fremme bygningsvernet. Det kan her være innenfor planlegging, informasjon, og/eller aktiviteter som virker positivt fremmende for god byggeskikk og bygningsvern.

Alle innbyggerne i Sirdal kommune kan foreslå kandidater til Bygningsvern-/byggeskikkprisen. Navn på kandidat samt en kort begrunnelse kan sendast inntil Sirdal kommune merka med «Byggeskikknemnda». Frist for innsending er 1. desember 2018.

 

Kultur-/Idrettstipend 2019

Alle som har virke innanfor det utvida kulturomgrepet kan søkje om stipend.

Søkjar må ha fylt 16 år.

Stipendordninga vert oppretta som ein stønad og oppmuntring til vidare utvikling/utdanning. Ordninga rettar seg særskild mot ungdom som satsar høgt innanfor sin idrett/kunstart.

Sirdal kommune føretek ein tildeling i året. Søknad må sendast inn på eige skjema. Retningslinjer og søknadsskjema finn du her...              

Søknadsfrist: 1.desember 2018