I tråd med regjeringens beslutning om smitteverntiltak for å begrense koronaviruset stenger Sirdal kommune barnehagene, skolene, kulturskolen og voksenopplæringen fra fredag 13. mars 2020 og inntil annet blir bestemt.

For å holde i gang helse- og omsorgstjenester og andre samfunnskritiske funksjoner (15 definerte samfunnsfunksjoner) vil det bli etablert et redusert tjenestetilbud i barnehagene og 1.-4. klasse for barn av foreldre/foresatte som arbeider i disse sektorene og som ikke selv klarer å finne andre løsninger for tilsyn med sine barn. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Dette begrensede tjenestetilbudet i barnehager og skoler vil starte opp mandag 16. mars 2020 om morgenen.

De 15 definerte kritiske samfunnsfunksjonene er:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Barn med foreldre/foresatte i andre funksjoner enn nevnt ovenfor vil foreldre/foresatte måtte finne løsninger for å ivareta. Kommunen oppfordrer til kreative samarbeidsløsninger, men disse må ikke sette sårbare grupper i fare (eksempelvis eldre mennesker eller mennesker med nedsatt immunforsvar).

Spørsmål om hvem vurderes å falle inn under de 15 samfunnskritiske gruppene rettes til rektorer eller styrere i den aktuelle barnehage og skole.

Rådmannen