Regnværet på Agder er godt i gang og det har kommet store nedbørsmengder. Enkelte stasjoner i Froland, Mandalsvassdraget og Feda har målt litt over 100 mm fra i går og til nå. Det ser ut til å bli en økning i vest og reduksjon i øst.
Agder Energi har spesielt fokus på Feda, Otra i området Evje-Gåseflå, Kilefjorden og Mosby. Dette utelukker ikke muligheter for skadeflom også andre steder. Agder Energi Nett har fokus på enkelte stasjoner som ligger lavt i forhold til flom, men det er ikke meldt om utfall. 
https://www.aenett.no/stromstans/…

Lokale forhold kan medføre fare for lokale flommer. Det er også utstedt jordskredvarsel oransje nivå med den risikoen som er beskrevet med det.
Det er ikke meldt om problemer med ekom.
Statens vegvesen melder ikke om store framkommelighetsproblemer så langt. Entrepenørene er varslet. Enkelte fylkesveier er stengt (https://www.vegvesen.no/trafikkbeta…) uten at dette gir samfunnssikkerhetsmessige utfordringer.

De meldingene som Agder politidistrikt har fått inn har i all vesentlighet dreiet seg om veiproblemer. Disse har blitt videreformidlet til vegtrafikksentralen. Det har ikke vært hendelser relatert til liv og helse som følge av været.
Kommunene virker godt forberedt. Teknisk personell er mobilisert og følger situasjonen. Noen kommuner har hatt møte i kriseledelsen og etablert kontakt med flere relevante aktører som brannvesen, sivilforsvar, politi og vegvesen.

Fylkesmannens vurdering av situasjonen er at aktørene har kontroll pr. nå og har etablert en beredskap for oppdukkende hendelser. Det regner jevnt og trutt og dermed inntreffer ikke de plutselige og akutte hendelsene. Det kan imidlertid ikke utelukkes flere stengte veier og skadeflommer de kommende to døgn.

Fylkesmannen ser for øyeblikket ikke noe behov for situasjonsrapportering fra kommunene, men gjentar at listen for å informere oss om hendelser som kan ha samfunnskritisk konsekvens og/eller hendelser hvor det er ønskelig at Fylkesmannen støtter kommune, er lav. Vi kommer heller ikke til å øke vår egen beredskap men er forberedt på å gjøre det hvis situasjonen forverrer seg.

Yngve Årøy
Fylkesberedskapssjef