Som en del av sentralt tariffoppgjør har Legeforeningen tatt ut kommuneoverlegen og en kommunelege i streik fra mandag 2. november 2020. Sirdal er eget legevaktdistrikt.
Sirdal kommune har fire kommunalt ansatte leger som er fastleger og som deler på legevaktene. En kommunelege er i tillegg langtidssykemeldt. Ved en streik vil dette bety at Sirdal fra mandag kun vil ha en kommunelege tilgjengelig for fastlege- og legevaktsoppdrag. Kommunen vil stå uten smittevernlege ved eventuelle utbrudd av COVID-19. Dette får store konsekvenser for legetjenesten i kommunen og vil også få konsekvenser for tilbudet ved Sirdalsheimen (Kommunal Øyeblikkelig-Hjelp) kan måtte stenge. Sirdal kommune har rapportert til Fylkesmannen i Agder/Statens Helsetilsyn at en streik kan medføre fare for liv og helse.

Øvrig helse- og omsorgspersonell i kommunen er tilgjengelig på jobb som normalt. Ambulansen er i drift som normalt.

Legevakttjenesten i Sirdal er et viktig helsetilbud for fastboende og fritidsinnbyggere. Sirdal kommune har derfor bedre betingelser for kommunelegene enn mange andre kommuner i form av høyere godtgjørelse for legevakt, 2 uker årlig ekstra ferie og 4 måneder lønnet permisjon hvert tredje år. Stort sett ønsker kommunelegene i Sirdal å ta legevaktene selv fremfor at det leies inn leger utenfra for å redusere vaktbelastningen.

Sirdal kommune håper de sentrale partene i tariffkonflikten kan finne en løsning på uenigheten. Samtidig forventer kommunen at sentrale helsemyndigheter og Regjeringen griper inn dersom en streik medfører fare for liv og helse i Sirdal og andre kommuner.

Rådmannen