Sirdal kommunestyre vedtok i sak 17/18 retningslinjer for tildeling av markedsføringsmidler. Disse er bl.a.

*Markedsføringsmidlene skal kunne anvendes av Sirdal kommune til kommunal markedsføring, og fullfinansiere denne type markedsføring.

*Markedsføringsmidlene skal kunne tildeles foretak som profilerer Sirdal. Som hovedregel skal dette være foretak i Sirdal, men foretak også utenfor Sirdal kan tildeles midler under forutsetning av at det er Sirdal som profileres.

*Markedsføringsmidlene skal ikke tildeles enkeltbedrifter for profilering av eget foretak

*Markedsføringsmidlene kan utgjøre inntil 50 % av prosjektets/formålets totalbudsjett

*Rådmannen disponerer og prioriterer markedsføringsmidlene innenfor rammen av vedtatt budsjett , sammen med minst to andre personer fra administrasjonen. Formannskapet får kvartalsvis rapportering om tildeling/vedtak. Vedtak kan ankes inn for formannskapet

*Søknader om beløp over kr 50.000,- behandles to ganger i året, innen 1. mars og 1. september. Mindre beløp behandles/tildeles fortløpende.

Søknad sendes innen 1 mars 2018 til Sirdal kommune v/Næringssjefen.