Medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget

Kommunestyret har øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan og skal føre det faste tilsynet med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalget skal gjennomføre sitt arbeid i tråd med kommuneloven (kapitel 23) og forskrift for kontrollutvalg og revisjon.

Kontrollutvalget har blant annet oppgaver knyttet til:

  • Tilsyn med forvaltningen, som for eksempel er vurdering av rutiner, system, instrukser osv.
  • Regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet)
  • Forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av kommunale midler)
  • Eierskapskontroll ( kontroll av kommunen sine eierinteresser i selskap)
  • Tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget innstiller og rapporterer til kommunestyret.

Kontrollutvalget i Sirdal har 5 medlemmer med varamedlemmer og blir valgt av kommunestyret.

Sekretariat for kontrollutvalget er Agder Sekretariat. Sekretariatet kan kontaktes på tlf. 91 86 99 75 eller på mail: inger.lise.austrud@asekretariat.no

Kommunens revisor er Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS, og kan kontaktes på telefon 38 32 80 3533/47 25 47 20 eller på mail: post@komrev-vest.no

 

Innkallinger og protokoller fra møter

Planlagt møte i kontrollutvalget 04.05.20 er avlyst i samråd med leder.

Neste møte er satt opp 02.06.20.

Agder Sekretariat

Protokoller 
27.01.20