Generell informasjon

1. Rådhuset er åpent for møter i folkevalgte organer, men møtene skjer uten tilhørere. Besøkende på rådhuset må registrere seg. 
2. Kinoen i kulturhuset er åpen, men med begrensninger på antall publikum og smittevernregler om avstand m.m. må følges.
3. Bibliotekene er åpne, men kun for utlån og innlevering av bøker og med begrensning på antall personer samtidig i lokalene. Besøkende må registrere seg. 
4. Idrettshallen i kulturhuset er åpen* Det er begrenset garderobekapasitet. Se forøvig informasjon under. 
5. Private arrangement på kulturhuset på Tonstad kan avholdes med begrensninger i antall personer og at smittevernregler må følges. Se forøvrig informasjon under. 

*Idrettshallen er stengt for trening for voksne ovee 20 år. 

Covid-19 tiltak i Tonstadbadet

Tonstadbadet er etter lokale smittevernstiltak kun åpent for fastboende i Sirdal kommune.

Alle gjester må registreres med navn og tlf.nummer.
Maks antall gjester i anlegget vil være 50 stk.
Maks antall gjester samtidig i herregarderobe 8 stk.
Maks antall gjester samtidig i damegarderobe 15 stk.
Maks antall gjester i badstu 3 stk. – 1 meters avstand.
Maks antall gjester i steambadstu 3 stk. – 1 meters avstand.

Følg ellers anvisninger i anlegget.

 

Covid-19 tiltak Sinnesbadet

Besøk på Tonstadbadet er fra 20. januar forbeholdt fastboende i Sirdal kommune, det samme gjelder Sinnesbadet.

Vi har gjort tilpasninger i anlegget vedr.Covid-19.
Alle gjester må registreres med navn og tlf.nummer.
Maks antall gjester i anlegget vil være 20 stk.
Maks antall gjester samtidig i herregarderobe 6 stk.
Maks antall gjester samtidig i damegarderobe 6 stk.
Maks antall gjester i badstu 2 stk. – 1 meters avstand.

Følg ellers anvisninger i anlegget.

 

 

Covid-19 tiltak trimrom Sirdal kulturhus

Treningsrommet ved Sirdal kulturhus er blitt gjenåpnet. Lokalet har blitt pusset opp og en del utstyr er skiftet ut. Det nye utstyret er bestilt, men dessverre ennå ikke på plass.

Pga. pandemien vi er midt oppe i, vil det være strenge regler for bruk av rommet i forhold til smittevern og det vil maks kunne være 3 personer tilstede i rommet samtidig. Treningsrommet vil være åpent på hverdager mellom 09.00 – 22.00, men stengt på lørdag og søndag inntil videre. Vi ber brukere følge retningslinjer og smittevernregler som er hengt opp i og utenfor treningsrommet.  Brudd på disse vil kunne føre til at treningsrommet  kan bli stengt igjen.

Fra 28.10.2020 kommer vi til å åpne opp adgangen igjen for de som allerede har avtale for bruk av treningsrommet. Nye brukere må henvende seg til Sirdal kommune for undertegning av avtale, utlevering av brikke m.m.

Sirdal kulturhus - gjennomføring av arrangement med godt smittevern

 

1.            Det skal vera 1 ansvarleg for leiga. Denne skal gjera skriftleg avtale med kulturkontoret før bruk av lokalar. Det er kun lov til å opphalde seg i huset i det tidspunkt, og dei areal, som avtalen gjeld.

2.            Den ansvarlege skal ha skriftleg oversyn over kven som har vore til stades på arrangementet. Denne informasjon skal vera tilgjengeleg i 14 dagar etter endt arrangement. Dette er i tilfelle det oppstår smitte, slik at dette kan sporast mellom dei som var til stades.

3.            For arrangement som er private, er det lov å ha 10 gjestar tilstade. Dersom arrangementet er offentlig er det tillat med maks 10 stk. I kinosalen, der det er fastmonterte stolar, kan det vera fleire. (maks 200 stk, men dette er det ikkje plass til i kinosalen) Det skal vere minst 1 meter avstand mellom deltakarane. Dei som tilhøyrar same husstand kan sitja saman.

4.            Personar med forkjølingssymptom/luftvegsinfeksjonar skal ikkje delta. Du skal ha vore frisk i minst eit døgn etter forkjøling/luftvegsinfeksjon før du kan delta.

5.            Alle som deltek skal utføre god handvask eller spritvask før dei går inn i lokalet, og når dei forlèt lokalet.

6.            Det er forbode å servere mat frå sjølvbetening/buffet/fat som vert sendt rundt. Mat skal vere anretta på tallerken til den einskilde. Is og brus kan selgast frå eiga bod. Pølser kan selgast når ein person lagar til og serverer. Sennep og ketchupflasker skal ikkje stå framme, men handterast av den som serverer pølsene.

7.            Kaffikanner skal ikkje sirkulere på borda, kaffi skal serverast frå ei kanne av ein person pr. kanne.

8.            Ved sal/innsamling bør det ikkje nyttast kontantar, ein vil anbefala VIPPS eller anna kontantfri betaling. Det skal ikkje sendast rundt loddbøker.

9.            Alle stolar og bord skal reingjerast med desinfeksjonsmiddel før dei vert rydda på plass. Kontaktflater (dørhandtak, gelender m.m.) skal vaskas over med desinfeksjonsmiddel før de forlet huset.

10.          Stasjon med handsprit og desinfeksjonsmiddel er i kulturhuset (festsal). Den ansvarlege skal sørgja for at born ikkje har tilgang til dette utan oppsyn. Avfall skal tas med ut til container når ein forlet huset.

Idrettshallen - gjennomføring av aktiviteter med godt smittevern (oppdatert 21. januar)

1.            Idrettshallen er open for trening for personer under 20 år. Det skal vera 1 ansvarleg for leiga. Denne skal gjera skriftleg avtale med kulturkontoret før bruk av lokalar. Det er kun lov til å opphalde seg i huset i det tidspunkt, og dei areal, som avtalen gjeld.

2.            Inngang til Idrettshallen skal gå gjennom garderobane (førebels er det garderobe 1 og 2), ikkje gjennom hovudinngang til hallen. Toalett: bruk toaletta i garderobane.

3.            Den ansvarlege skal ha skriftleg oversyn over kven som har vore til stades på aktiviteten. Denne oversikta skal oppbevarast i 14 dagar.

4.            Den ansvarlege skal sørgja for at aktiviteten vert gjennomførd med godt smittevern, i tråd med oppdaterte føringar frå Folkehelseinstituttet (FHI).

5.            Personar med forkjølingssymptom/luftvegsinfeksjonar skal ikkje delta.

6.            Alle som deltek skal utføre god handvask eller spritvask før dei går inn i lokalet, og når dei forlèt lokalet.

7.            Alt av utstyr som er brukt skal reingjerast med desinfeksjonsmiddel før det vert rydda på plass. Kontaktflater som er berørt (dørhandtak, ribbevegg m.m.) skal vaskas over med desinfeksjonsmiddel før de forlèt huset.

8.            Bruk av garderobe: Det er førebels opna opp 2 garderobar, her er det reinhald på dagtid. Dersom desse skal brukast på kveldstid, så må den ansvarlege sørgja for reinhald og desinfisering etter bruk. 

9.            Stasjon med handsprit og desinfeksjonsmiddel er i kulturhuset (idrettshall). Den ansvarlege skal sørgja for at born ikkje har tilgang til dette utan oppsyn. Avfall skal tas med ut til container når ein forlèt huset.