I Sirdal er det ca. 75 årsverk innen jordbruk. 

Retningslinjer for IBU midler 2020-Agder

Høyt prioritert målgruppe: Unge bønder under 35 år og bønder som planlegger å hente vesentlige deler av inntekt og sysselsetting fra bruket.

Tradisjonelt landbruk

1. Grovfôrbasert husdyrhold. Følgende produksjoner prioriteres.

 • Melkeproduksjon; spesielt fokus på små og mellomstore bruk 15- 30 kyrs bruk jfr nasjonale føringer Oppgradering til løsdrift og annen rasjonalisering.
 • Kjøttproduksjon på storfe
  • Ombygging fra bås til løsdrift, vil bli prioritert framfor nyetableringer og større utvidelser innen ammeku.
  • Omlegging fra melkeproduksjon til ren kjøttproduksjon
 • Saueproduksjon.
  • Det kan gis tilskudd til nødvendig fornying/oppgradering på eksisterende sauebruk. 
  • Prosjekter i innlandskommuner med stor andel utmarksbeitegrunnlag er  prioritert
 • Det skal for alle produksjoner være godt samsvar mellom gården sine egne arealer, lokalisering av de disponible arealene, kvotegrunnlag og investeringen sitt omfang.
 • Prosjekter med økt andel av beite i fôrgrunnlaget og økt produksjon gjennom bedre utnyttelse av beiteressurser, er prioritert.
 • Økologisk produksjon prioriteres

 2. Planteproduksjon

 • Investeringer og utvikling innen produksjon av bl.a. grønnsaker, potet, frukt, bær, veksthusplanter er høyt prioritert. F.eks. til lager/kjølelager, pakkeri og tunneler og til etablering av frukt- og bærfelt.
 • Økologisk produksjon prioriteres.

3. Gjødsellager

 • Tiltak som bidrar til redusert utslipp som gjødsellager med overdekke eller 10-12 mnd. lagringskapasitet.

4. Vanningsanlegg

 • Det kan gis støtte til faste installasjoner. Vanningsvogn og annet flyttbart overflateutstyr kan ikke inngå i støttegrunnlaget.

5. Kraftfòrbaserte produksjoner

 • Modernisering og oppgradering av produksjonsanlegg uten produksjonsøkning, og som representerer et klart løft, kan støttes. Eks. omlegging til SPF-gris.
 • På grunn av markedssituasjonen støttes ikke nyetablering og utvidelse innen konvensjonell produksjon på/av svin, egg, kylling og kalkun, med unntak for produsenter som vil bygge om fra miljøbur til frittgående høner.                     
 • Omlegging til økologisk produksjon innen egg, kylling og svin kan støttes forutsatt leveringsavtaler eller markedsadgang.

 

Prioriterte landbruksbaserte næringer/tilleggsnæringer:

 • Inn på tunet
 • Videreutvikling og produktutvikling av lokal mat
 • Landbruksbasert reiseliv og opplevelsesproduksjon
 • Juletre og pyntegrønt       
 • Birøkt
 • Samarbeidstiltak (Nettverk)

Ikke prioriterte tiltak/områder

 • Verksted, redskapshus, vedlager
 • Løpende vedlikehold
 • Kjøp av livdyr (herunder også bifolk)
 • Brukt utstyr (som tidligere er delfinansiert med tilskudd, unntak brukt melkerobot) 
 • Ridesentervirksomhet, trav, golf
 • Utstyr anskaffet ved leasing

Lån

Det kan gis lån til næringsformål (bl.a. driftsbygninger og anlegg av mer varig karakter til tradisjonelt landbruk og andre landbruksbaserte næringer, kjøp av eiendom og tilleggsareal og kvote/besetning m.v.

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet 

På statens landbruksforvaltnings hjemmesider finner du flere skjemaer som kan være aktuelle for deg. Under finner du en lenke direkte til deres skjemaoversikt. 
Diverse skjema landbruksdirektoratet