tømmer

Skogbruk i Sirdal kommune

Skogfond

Skogfondsordningen er et skogpolitisk virkemiddel for å stimulere til investeringer i skogen. Ved salg av virke skal det settes av 4-40 % av tømmerets bruttoverdi til investeringer i eiendommens skog. Tømmerkjøper skal normalt sørge for innbetalingen av skogfond. Skogeier har også ansvar for at innbetaling skjer. Om det ikke gis spesiell beskjed til tømmerkjøper blir 10 % innbetalt.
 
Alle skogeiendommer over 10 dekar har en egen skogfondskonto. Midlene på skogfondskontoen kan brukes av skogeier til godkjente investeringer tilknyttet skogen. Skogfondskontoen er ikke rentebærende og forvaltes av skogbruksmyndighetene.

Ved salg av juletrær og pyntegrønt er det valgfritt om man ønsker å innbetale skogfond.

I saker som omhandler skogfond skal du ta kontakt med landbrukskonsulent. 

For mer informasjon om skogfond, se hjemmesidene til Statens landbruksforvaltning.

Forskrift om skogfond 

NMSK - Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

 

1.      Tilskudd til skogkultur
Ungskogpleie, avstandsregulering, markberedning og kunstig kvisting: 20% av godkjent kostnad.Søknader om tilskudd sendes landbrukskontoret så raskt som mulig etter at tiltaket er utført. Kostnadsdokumentasjon, stedshenvisning og mengdeangivelse må framgå på underskrevet søknad.Søknader behandles fortløpende, med siste frist 1. desember. Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Kan fravikes hvis søknaden gjelder tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer.

2.      Tilskudd til miljøtiltak i skog
Alle skogeiere med registrerte nøkkelbiotoper på sin eiendom har fått tilsendt informasjon om dette. Skogeiere som er særlig berørt, har kunnet søke kommunen om tilskudd for ivaretakelse av nøkkelbiotopen. Tilskuddet er ment som en kompensasjon for den rådighetsinnskrenkning grunneier er påført. Tilskuddet utbetales etter at det er inngått en 10 årig avtale mellom skogeier og kommunen for det aktuelle skogarealet.
 
Nøkkelbiotoper deles inn i to kategorier: de som krever skjøtsel og de som skal stå urørt.
           
Nøkkelbiotoper som skal stå urørt 
Skogeier må selv bære den økonomiske belastning ved å la en mindre del av skogarealet stå urørt. Utover en egenandel gis det tilskudd til å sette av områder urørt i 10 år.
 
Det gis tilskudd på inntil 30 % av tømmerets nettoverdi etter fratrekk av egenandel. For eiendommer opp til 500 dekar skog, kan det gis tilskudd når det er satt av skog der nettoverdien av tømmeret utgjør minst kr 20.000,-. Dette betyr at for å utløse tilskudd må det settes av en nøkkelbiotop som minst inneholder 100 m3 (nettopris på kr 200,- pr m3). For eiendommer med mer enn 500 dekar produktiv skog øker egenandelen med kr 20,- pr dekar før det kan gis tilskudd.
 
Nøkkelbiotoper som krever skjøtsel 
Det kan også gis tilskudd utover en egenandel til nøkkelbiotoper som krever skjøtsel eller spesiell tilpassning ved hogst. Her vil skogeier kunne søke om      tilskudd etter at tiltaket eller drifta i nøkkelbiotopen er gjennomført.

3.   Tilskudd til veiformål og drift i vanskelig terreng m.m. vurderes av landbrukskontoret og behandles av fylkesmannen.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Landbruksveier

Diverse tilskuddsordninger skogbruk