Skogbruk i Sirdal kommune

Skogforvaltningen i Norge er hjemlet i lov om skogbruk av 27.5.2005 nr. 31. Loven har til formål å fremme en bærekraftig forvaltning av skogressursene i landet med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfoldet, hensynet til landskapet, friluftsliv og kulturverdiene i skogen.  Skogeiers sitt forvaltningsansvar ligger inn under dette, som blant anna innebærer plikt til å sikre tilfredsstillende forynging etter hogst og at skogen drives bærekraftig.

Kommunen har myndighet til blant anna å behandle søknader om tilskudd etter skogbrukslova.

Skogfond og tilskudd

Det påhviler skogeieren en plikt til å avsette midler til et skogfond. Dette fungerer som en tvungen fondsavsetning slik at skogeieren selv kan bruke de midler som er avsatt til senere investeringer på egen eiendom. Ordningen er opprettet for å sikre finansiering av bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogeieren kan få pengene utbetalt når det er gjort investeringer som er godkjente for bruk av skogfond. Ved utbetaling oppnås delvis skattefritak, med unntak av utbetaling til dekning av merverdiavgift. Skogfondsmidler kan blant anna brukes til:

 • Skogkultur (planting, suppleringsplanting, markberedning, såing, ungskogpleie, kunstig kvisting, forhåndsrydding, grøfterensk, suppleringsgrøfting og gjødsling)
 • underskudd ved tynningsdrift
 • etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
 • vegvedlikehold av skogsbilveger
 • skogbruksplan
 • skogforsikring

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd kan gis til

 • Skogkultur
 • Veibygging
 • Drift av skogvirke med taubane, hest o.l
 • Miljøtiltak i skog

Det vises til lokale retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til skogkultur, veibygging og drift med taubane o. l . 

Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til skogveier i Sirdal 
Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til drift med taubane, hest o.l.

Andre investeringstiltak som er søknadspliktige

Tiltak som krever tillatelse og hvor det ikke kan gis tilskudd før slik tillatelse er gitt

Tiltak kan også være underlagt andre regelverk som ikke direkte er landbruksrelaterte. Dette kan for eksempel være kulturminneloven, naturmangfoldloven, vannressursloven, forurensingsloven. Tiltakshaver har en selvstendig plikt til å gjør seg kjent med disse lovverkene slik at tiltaket som skal gjennomføres ikke kommer i strid med disse lovverkene.