Retningslinjer for behandling av søknader om snøskuterløyve

Utval for teknikk, landbruk og miljø vedtok i møtet den 11.10.2016 følgjande retningslinjer for behandling av søknader om snøskuterløyve:

 

  1. Løyva skal knytast til person/føretak - ikkje til registreringsnummer.

 

  1. I verneområda skal det som hovudregel gjevast løyve etter motorferdselslova i samsvar med løyve gitt av verneområdeforvaltninga.

 

  1. Det skal som hovudregel tildelast løyve for fem år om gongen.

 

  1. Det skal leggjast inn som eit standardvilkår i løyva at det av tryggleiksomsyn er lov til å ha med ein følgjeskuter.

 

  1. Hytteeigarar i Grydalen og Donsen bør ikkje tildelast eigne løyve til transport av bagasje og utstyr. Denne transporten bør gjennomførast av leigekøyrarar.

 

  1. Avgrensinga mellom leigekøyring og private hytteløyver i Josdal skal avklarast i samråd med veglaget/grunneigarane.

 

  1. Leigekøyringsløyve kan gjevast til grunneigar eller ein person/personar som grunneigar har delegert ansvaret til. Vikarar og ekstrahjelp skal førast opp i søknaden.

 

  1. Kvart leigekøyringsløyve skal knytast opp til eit eller fleire gnr/bnr der det er behov for leigekøyring, men leigekøyringsløyva er også gjeldande utanfor dei gnr/bnr dei primært er knytt opp til.

 

  1. Innehavarar av leigekøyringsløyve har – innanfor rimelige grenser – plikt til å stille opp ved førespurnad om transport, også i nærområdet utanfor dei gnr/bnr løyvet primært er knytt opp til.

 

  1. Føretak som har behov for transport av materiale, utstyr og personell på vinterføre i samband med oppdrag på hytter og støler, vert oppmoda til å søkje om løyve etter § 6 i nasjonal forskrift.

 

Saksframlegget kan du lese her:

«Særutskrift Retningslinjer for behandling av søknader om snøskuterløyve i Sirdal»