Grunnskolene og voksenopplæringen inngår i kommunalområdet oppvekst.  Kommunalområdet ledes av kommunalsjef, som inngår i kommunedirektørens ledergruppe, og som har overordnet ansvar for skolene i kommunen.  Rådgiver oppvekst inngår i kommunalsjefens stab, som bistår kommunalsjefen med skolefaglige oppgaver.  Hver skole har sin egen rektor, som har myndighet og ansvar for den daglige driften av skolene.

Sirdal kommune har to kommunale grunnskoler, Tonstad skule og Sinnes skule.  Begge skoler har alle grunnskoletrinn fra første til og med tiende trinn. Opplæringsspråket for begge grunnskolene er nynorsk.

Tonstad skule ligger på Tonstad og har om lag 190 elever, og har egen skolefritidsordning.  Skolen er fulldelt, md en klasse på hvert trinn.  Sinnes skule ligger på Sinnes og har om lag 50 elever, og har egen skolefritidsordning.  Skolen er fådelt, med sammenslåtte klasser i enkeltfag.

Voksenopplæringen deles inn i grunnskoleopplæring for voksne og norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere.  Sirdal voksenopplæring holder til på Tonstad i lokalene til Sirdal videregående skole.  Sirdal kommunen kjøper for tiden tjenesten grunnskoleopplæring for voksne av Kvinesdal kommune.  Dette innebærer at elevene reiser til Kvinesdal for å motta opplæring.

Skolene i Sirdal drives ut fra en felles visjon: «Ein god stad å vera – ein god stad å læra»

Visjonens hovedbudskap er at elever gjennom hele sin skolegang skal møte ansatte som er opptatt av et godt læringsmiljø der de kan få brukt og utviklet sine ressurser på best mulig måte.

I kommunesenteret Tonstad finnes det også en offentlig videregående skole, Sirdal videregående skole, som drives av Agder fylkeskommune.  Sirdal kommune eier og drifter elevheim knyttet til den videregående skolen.