Fysioterapeutene arbeider med mennesker som har ulike problemer knyttet til bevegelse og aktivitet. Det kan være personer som er utsatt for akutt skade eller sykdom eller mennesker med kroniske lidelser.
Vi jobber også helsefremmende og forebyggende.

Fysioterapeutenes oppgave er å utvikle, gjenvinne eller holde vedlike den enkeltes funksjonsevne med tanke på å skape en bedre forutsetning for helse og livsutfoldelse.
De fleste pasienter behandles på Sirdalsheimen, men fysioterapeuten reiser også ut til barnehage, skole, dagsenter og på hjemmebesøk til pasienter som ikke klarer å komme seg ut selv.
Kommunefysioterapeuten har som primæroppgave å fange opp de behov som ikke kan løses ved vanlig institutt behandling.

Lokal informasjon:
Henvendelse kan skje direkte til fysioterapeut eller andre tjenesteytere. Kommunefysioterapeuten har kontor på Sirdalsheimen.
Tilbudet er gratis og det kreves ikke noen søknad for å få fysioterapi.

Lover og forskrifter:
-Helse og omsorgstjenesteloven §3-2(kommunens ansvar for helse og omsorgstjenester)
-Pasient og brukerrettighetsloven kap. 7 (klage)
-Forskrift for sykehjem m.v. §2-1
-Forskrift om habilitering og rehabilitering

Klage
Du kan klage på kommunens avgjørelse iht.pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er 4 uker fra du mottar svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette.
Kommunen kan gi veiledning ved behov.
Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes saken til Fylkesmannen.
Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen.
Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Fylkesmannen.