Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp.

Akutt hjelp: 113

Legevakt: 116 117 – da kommer du i kontakt med legevaktsentralen som er i området der du oppholder deg.

Fastlegen: I åpningstiden 

Når du skal ringe 113

Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp, skal du ringe 113. Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:

  • Nye lammelser i ansikt eller arm
  • Ny oppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
  • Plutselig og uforklarlig ustøhet
  • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
  • Brystsmerter i mer enn fem minutter
  • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
  • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme.

Fastlegeordningen

Kommunen har ansvar for å organisere fastlegeordningen. I Sirdal kommune har vi til nå praktisert fellesliste.
Siden det nå ikke er turnuslege, men fire fastleger, avvikles dette slik at det blir en mer lik fordeling av antall listepasienter mellom legene.
Det betyr at HELFO gjør et automatisk trekk av pasienter fra de tre tidligere fastlegene. Hver person må da gå til sin fastlege, men det vil være mulig i etterkant å stå på venteliste til en annen lege.

Med dette ønsker vi mer stabilitet, forutsigbarhet og kvalitet i pasientbehandlingen og gode rutiner for samarbeid mellom sykehus og andre kommunale tjenester.

Øyeblikkelig – hjelp timer vil fortsatt være hos den som har vakt, dersom fastlegen ikke har kapasitet den dagen. Det vil også være kollegial fraværsdekning ved ferier eller annet fravær.

Skifte av fastlege kan gjøres to ganger i året.

Endringen trer i kraft fra 01.01.19.

Helse Norge - Det offisielle nettstedet for din helse

Her kan du:                        

-  Bytte fastlege/ tlf. 800 43 573

-  Bestille timer

-  Bestille medisiner

-  Kjernejournal

-  Sjekke vaksiner m.m.

Nettadresse: www.helsenorge.no