MÅLGRUPPE

Skjenkebevilling kan søkes av personer som ønsker å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet.

KRITERIER

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år.

I henhold til Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2020 – 2024  kan bevilling for en enkelt anledning og utvidelse av skjenkeområde tildeles kun søkere med alminnelig skjenkebevilling. Ambulerende bevilling kan tildeles søkere uten alminnelig bevilling. Det kan gis bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3.

SØKNADSPROSESSEN

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om skjenkebevilling.

SKJEMA

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=208&externalId=4228

SØKNADSFRIST

Søknaden må være levert/sendt inn til kommunen senest 2 uker før arrangementet.

BEHANDLING

Søknader om ambulerende bevilling, bevilling for en enkelt anledning og utvidelse av skjenkeområde er delegert til rådmann (K-sak 20/17).

KLAGE

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

LOVER OG RETNINGSLINJER

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (Alkoholloven)                                                                     
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (Alkoholforskriften)                               
Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)                                                                   
Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2020-2024