KRITERIER

Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning.

Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

SØKNADSPROSESSEN

Du kan kontakte kommunen for å få veiledning. Søknaden skal være skriftlig og inneholde følgende opplysninger:

 1. Navn og adresse på den som skal drive serveringsstedet. Hvis serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning.
 2. Angivelse av stedet hvor serveringsstedet skal drives.
 3. Navn og adresse på daglig leder.
 4. Dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner.
 5. Skatteattest for den som skal drive serveringsstedet.

SKJEMA

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=247&ouref=1046

VEDLEGG

 • Dokumentasjon på at etablererprøven er bestått
 • Firmaattest og utskrifter fra Brønnøysundregisteret

I tillegg kan kommunen, når den finner det påkrevet, kreve fremlagt

 • Leiekontrakt
 • Finansieringsplan
 • Driftsbudsjett
 • Likviditetsbudsjett

BEHANDLING

Når søknaden er mottatt i kommunen, skal det innhentes uttalelse fra politiet. Kommunen kan også innhente opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene og fra andre offentlige myndigheter. Deretter fattes det et vedtak.

KLAGE

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

LOVER OG RETNINGSLINJER