MÅLGRUPPE

Salgsbevilling kan søkes av firmaer/personer som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet.

KRITERIER

Salg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Det kreves uklanderlig vandel. Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder som er knyttet til salgsstedet. Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Salgsbevilling kan ikke gis til bensinstasjon eller kiosk.

SØKNADSPROSESSEN

Du må søke skriftlig. Kommunen vil kunne hjelpe deg med søknaden.  

SKJEMA

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=235&ouref=4228

VEDLEGG

  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven (styrer og stedfortreder)
  • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
  • Firmaattest fra Brønnøysundregisteret
  • Skatteattest

 

BEHANDLING

Når søknaden er mottatt i kommunen, skal det innhentes uttalelse fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.  

KLAGE

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

GEBYR FOR SALGSBEVILLING

Gebyrer fastsettes gjennom statlige forskrifter.

LOVER OG RETNINGSLINJER

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (Alkoholloven)                                                                     
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (Alkoholforskriften)                               
Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)                                                                   
Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2020-2024