KRITERIER

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

SØKNADSPROSESSEN

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

SKJEMA

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=247&ouref=1046

VEDLEGG

  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven (styrer og stedfortreder)
  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve (styrer)
  • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
  • Firmaattest og utskrifter fra Brønnøysundregisteret
  • Skatteattest

 

BEHANDLING

Når søknaden er mottatt i kommunen, skal det innhentes uttalelse fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.  

KLAGE

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

GEBYR FOR SKJENKEBEVILLING

Gebyrer fastsettes gjennom statlige forskrifter.

LOVER OG RETNINGSLINJER

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (Alkoholloven)                                                                     
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (Alkoholforskriften)                               
Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)                                                                   
Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2016 – 2020 (K-sak 16/39)