Ergoterapi Sirdal kommunes hjemmeside

Ergoterapitjenesten tilbyr vurdering, trening og tilrettelegging for deg som har utfordringer knyttet til daglige aktiviteter på grunn av alder, funksjonshemming, sykdom eller skade. Ergoterapeuten jobber sammen med deg for å finne tiltak og gode løsninger. Hva er viktig i livet ditt? Målet er at du skal mestre hverdagen din best mulig og finne løsninger når det blir et gap mellom helsa og hverdagens krav.

Sirdal kommune tilbyr ergoterapi for innbyggerne i alle aldre i hjemmet, barnehage, skole, arbeidsplass og /eller i institusjon.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

  • Utredning, tilpassing og oppfølging i forhold til tekniske hjelpemidler
  • Trening av daglige gjøremål og andre ferdigheter
  • Tilrettelegging og endring av bolig og eller bolig planlegging
  • Veiledning, informasjon og undervisning
  • Forebyggende helsetjenester frisklivssentralen

http://www.ergoterapeutene.org/Ergoterapeutene/om-ergoterapi/Ergoterapeuters-kompetanse/Allmennhelse

Lokal informasjon:

Henvendelser kan skje direkte til ergoterapeut eller andre tjenesteytere. Ergoterapeuten vurderer gjennom samtale og eller ved hjemmebesøk behov for videre oppfølging.  Ergoterapeuter har kontor på Sirdalsheimen og det må avtales time.
Tilbudet er gratis. Det kreves ikke søknad for å få ergoterapi.

Besøksadresse: Sirdalsheimen, Hauan veien 17, 4440 Tonstad/ TLF NR: 482 86 037

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Forskrift for sykehjem m.v. § 2-1

Forskrift om habilitering og rehabilitering

 

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes saken til Fylkesmannen.

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Fylkesmannen.

Hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler

Har du redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade, eller alder kan du låne tekniske hjelpemidler. Målet med utlånet et at du skal få en enklere hverdag og hjelpemidlene lånes ut for en kortere eller lengre periode.

 

Hvem kan låne hjelpemidler

Personer som er bosatt eller oppholder seg i kommunen, og har redusert funksjonsevne for en kortere eller lengre periode

 

Kortidsutlån:

Kommunen har eget kortidslager for tekniske hjelpemidler på Sirdalsheimen, for brukere med et akutt eller midlertidig behov for tekniske hjelpemidler for eksempel rullatorer, toalettstoler, arbeidsstoler, dusjkrakker, sengeklosser, manuelle rullestoler.

  • Lånetiden er normalt tre måneder, men kan forlenges dersom behov for det.
  • Ta kontakt med ergoterapeut, hjemmesykepleien eller ambulerende vaktmester.
  • Hjelpemidlene kan hentes/leveres etter avtale.

 

Hjelpemidler som selges

Krykker kr 200.- per par.

  • Tonstad legekontor kl 9.00-15.00. tlf.38 37 91 30
  • Ettermiddag, helg og høytid henvendelse vaktrom korttidsavdelingen på Sirdalsheimen tlf.nr 945 31 817

 

Langtidsutlån:

Dersom du trenger et teknisk hjelpemiddel over lengre tid enn to år, hjelper vi deg med å bestille/ søke NAV hjelpemiddelsentral om et varig utlån etter en kartlegging av ditt behov. Link databasen NAV hjelpemidler/ søknadsskjema

Søknad om varig utlån til NAV hjelpemiddelsentral blir normalt avgjort innen en måned.

Maksimal behandlingstid er seks måneder.

 

Utlevering og tilbakelevering

Det er et eget mottakssted for hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral ved Kommunalt korttidslager, Sirdalsheimen, hver tirsdag. Utlevering og tilbakelevering av hjelpemidler skjer vanligvis via dette mottaksstedet. Hjelpemidler som lånes fra det lokale lageret hentes og leveres av låntaker så langt det er mulig.