Velferdsteknologi

Ved hjelp av teknologiske løsninger alene eller som en del av et større produkt, er målet at du skal føle trygghet og gi deg større egenmestring i hverdagen. Dette kan være tjenester som trygghetsalarm, gps, elektronisk medisineringsstøtte, robotstøvsuger, lys med bevegelsessensor med flere ting.

Målet er at hjelpemidlene skal være med å forbygge behov for andre kommunale tjenester eller plass i institusjon

 

Trygghetsalarm

En trygghetsalarm er for deg som trenger trygghet og å vite at du kan tilkalle hjelp fra helsepersonell når du trenger det og ikke kan benytte telefon. Dette kan være når du har falt, er ustø og redd for å falle, eller når du kjenner deg utrygg av andre helsemessige årsaker.

Tjenesten forutsetter at du har et telefonabonnement. Telefonabonnementet må du betale selv. Du må også dekke andre kostnader ved tilkobling av alarmen.

I tillegg må du betale en leiepris for alarmen til kommunen kr. 155 pr måned.

Ernæringstilbud

Middagsombringing
Dersom du av helsemessige årsaker har redusert evne til å tilberede egen mat og/eller har behov fr variert og riktig ernæring. Kan du få tilbud om middagslevering. Dette er en tjeneste du må betale for.
 
Frokostgruppe og kveldsmat
Frokostgruppe er for deg som har redusert evne til å tilberede egen frokost og dermed redusert evne til selv å sørge for riktig ernæring. Dette er også et tilbud for deg som ønsker å spise frokost i fellesskap med andre. Tilbudet gis i regi av dagsentrene. Frokostgruppe er en tjeneste du betaler for 40 kr/gang.

Ambulerende vaktmester

Er for deg som av helsemessige årsaker ikke lengre kan ivareta plenklipping og snømåking av inngangsparti og/eller til garasje. Ambulerende vaktmester er en tjeneste du må betale for. Betaling for hvert oppmøte; 150 kr.

Omsorgslønn

Omsorgslønn er for deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Det betyr at dersom du bor i samme husstand som og yter omsorg for syke foreldre, syke barn, og/eller en syk ektefelle/samboer, kan du søke om å få omsorgslønn.

Hverdagsrehabilitering

Dette er et tidsavgrenset tilbud som gis til deg som har daglige gjøremål du sliter med. Et tverrfaglig team gir assistanse, veiledning og trening. Med egen innsats og hjelp er målet at du skal oppnå større mestringsevne og selvstendighet.

Praktisk bistand

Hjemmehjelp
Hjemmehjelp er praktisk bistand og opplæring i huslige gjøremål og er for deg med varige eller forbigående helseutfordringer og kan ha behov for hjelp til å klare huslige gjøremål. Du må betale for hjemmehjelp (pr.time).
Hva du må betale er regulert etter hva du har i inntekt. 
 

Opplæring daglige gjøremål
Målet er å gjøre deg mest mulig selvstendig i dagliglivet, med opplæring i husarbeid og matstell, persolig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider.

Pleie og omsorg utenfor institusjon – Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er for deg som trenger forebyggende helsehjelp, pleie, omsorg og medisinsk-faglig tilsyn og behandling i din egen bolig. Tjenesten skal bidra til opprettholdelse av ditt funksjonsnivå slik at du kan klare deg best mulig i ditt eget hjem. Hjemmesykepleie er gratis.

Trygdebolig (lokalisert i Litleli)

Trygdebolig er for deg som er uføre- og/eller alderspensjonist og som av helsemessige årsaker trenger en tilrettelagt bolig med alt på ett plan. Du kan være rullestolbruker eller bevegelseshemmet. Du kan også søke hvis din egen bolig ikke er mulig å tilrettelegge for å ivareta dine helsemessige behov. Du kan også søke dersom du ikke har lykkes å finne egnet bolig på egen hånd.
Ved leie av trygdebolig kreves det at du betaler leie etter husleielovens bestemmelser.
 

Omsorgsbolig (lokalisert i Litlemohagen, ved Sirdalsheimen og på Tjørhom)

Omsorgsbolig er for deg som på grunn av psykisk og/eller fysisk helsetilstand, har behov for trygghet med å bo i nærheten av tjenestebase for pleie og omsorg. Omsorgsbolig tildeles ut fra en helhetlig tverrfaglig vurdering som tar din helsetilstand, alder og funksjonsnivå i betraktning.
Omsorgsboligene er leiligheter med alt på ett plan og passer for deg som bruker rullestol eller er bevegelseshemmet og din egen bolig ikke er mulig å tilrettelegge for å ivareta dine helsemessige behov.
Ved leie av omsorgsbolig kreves husleie i henhold til husleielovens bestemmelser.